Lligo Matson

Verktyg för formativ bedömning

Stafettmatte med glasspinnar

Fler uppgifter än vad som finns elever skrivs på tavlan, olika svårighetsgrader.

Läraren slumpar den första eleven, denne får gå upp och VÄLJA vilken uppgift den vill göra. Klassen kan ge feedback. Eleven slumpar fram nästa elev.. osv

Tips: Stoppa tillbaka pinnen i högen så att eleven inte blir färdig efter ett uppdrag vid tavlan.

Feedback till varandra på tavlan

Material: glasspinnar med elevernas namn.

Läraren skriver en uppgift på tavlan, sätter sig så att hen inte kan se tavlan men klassen.

Slumpa upp en elev som ska lösa uppgiften själv eller med hjälp av klassen. Läraren protesterar om feedbacken är svaret eller feedback som på något annat sätt inte leder arbetet framåt.

Uppgiften kan stå kvar då ett liknande tal skrivs upp och ny elev slumpas fram

Osynlighetsmantel

Material: Dator kopplad till kanon.

Läraren säger sig ha en osynlighetsmantel och sitter så att hen kan observera elevernas strategier. Läraren skriver ned sina observationer så att de syns på kanonen och gör positiv feedback på det som observeras.

Tips: Se till att begränsa vad de gör genom att göra en överenskommelse för vad som gäller. (klassrumskontraktet)

Begreppskartor

Material: Redigerbart dokument på en molntjänst

Dokumentet har en tabell med begrepp, bild och lärarens förklaring samt en kolumn där eleverna kan komplettera förklaringen till befintliga begrepp SAMT lägga till fler begrepp de vill ha med i begreppskartan

Tips: återkom med eleverna till kartan då och då under arbetets gång.

Utgångspass

Material: pappersark i lämplig storlek, pennor.

Läraren ber eleverna lösa ett problem eller svara på en fråga för att inhämta information om de har nått lektionens lärmål. Läraren kan även be eleverna skriva ned vad de lärt sig på en lektion och vad de skulle vilja lära sig mer om.

Eleverna får lösa papper att skriva på och lämna in då de lämnar lektionen

Att tänka på: Bli inte för förvånad då du upptäcker vad mycket som händer men eleverna under en lektion:)

Whiteboard som massvarsystem

Material: små whiteboard-tavlor en för varje elev, whiteboard-pennor och servetter för att torka rent med.

Läraren ställer en fråga, eleverna svarar genom att skriva svar på whiteboard-tavlan.

Tips: låt eleverna visa upp samtidigt.

 

Något att fundera över: Hur ska klassrumskontraktet utformas så att det blir tillåtet att svara fel och hur ska informationen användas för att bli formativ