Lligo Matson

litteraturtips

John Hattie – Synligt lärande

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att maximera deras studieresultat. Boken utgår både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller checklistor, konkreta övningar, fallstudier, och tar upp frågor som elevmotivation, undervisningsstrategier och ledarskapet i klassrummet.

John Hattie – Synligt lärande Läs mer »

Dylan Wiliam

Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget eftersom människor blir friskare, lever längre och bidrar mer till samhället. Tre frågor har avgörande betydelse, viktigast är lärarkvalitet som är den enskilt viktigaste faktorn i utbildningssystemet, högst varierande samt av mer avgörande betydelse för vissa elever än för andra. I kapitel 2 undersöker författaren några metoder som kan utveckla och beräkna hur stor verkan förändringarna kan få på elevresultaten och visar att t.ex. lärstilar inte har någon som helst verkan i jäm­förelse med ökade ämneskunskaper. 

Dylan Wiliam Läs mer »

Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation

Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation är den nedskrivna versionen av Anna Tebelius Bodins mest efterfrågade fortbildning. Det handlar om vår fyrtiotusenåriga hjärna och kommunikationen mellan den som leder lärande och den som lär. Idéerna sträcker sig från minne, hormoner och stresshantering till bemötande, motivationsfaktorer och detaljerna som gör skillnad. Det är vetenskaplig teori kopplad till konkreta råd som går att använda i arbetet och vardagen. Mycket av innehållet är tidlöst med utgångspunkt i våra biologiska förutsättningar. Tillämpningen av kunskapen är det som förändras med möjligheterna och utmaningarna i vår digitala samtid.

Anna Tebelius Bodin har en Master of Education från Harvard University i USA. Hon har varit verksam som pedagog i flera år. Nu föreläser hon i Sverige och utomlands om psykologin bakom hur vi lär.

Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation Läs mer »

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension

Lärarens handbok 

Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument:

•  Skollagen (2010:800)
•  Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2016)
•  Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (2017), som omfattar grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
•  Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11 (2017)

Några av Sveriges främsta skolforskare och experter inom respektive område introducerar dokumenten och sätter in dem i historiska, nutida och framtida sammanhang.

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension Läs mer »

Utmärkt undervisning : Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning

Författare: Jan HåkanssonDaniel Sundberg

Undervisning ska bygga på vetenskaplig grund, men vad innebär det i så fall? Vad finns det för forskningsstöd och evidens för de olika idéer, strategier och metoder som förekommer i skolan? Finns det till exempel några generellt hållbara principer och strategier för undervisning som är oberoende av ämne, elevernas ålder och de nationella och kulturella sammanhangen? Vilken betydelse har informations- och kommunikationsteknik (IKT), specialpedagogik och mångkulturalism?
Utmärkt undervisning handlar om vad vi kanlära från de viktigaste internationella och svenska forskningsöversikterna från de senaste två decennierna. De viktigaste forskningsresultaten kring lärarens betydelse, sambandet mellan undervisningsstrategier och elevers lärande och bedömningens roll belyses från flera olika perspektiv. Det är första gången en sådan översikt har gjorts i Sverige, och fram tonar en bild av lärarens yrkesidentitet i både ett internationellt och ett nationellt perspektiv.
Huvudtemat i Utmärkt undervisning är vad som kan anses vara god och framgångsrik undervisning. Författarnas grundsyn är att kunskapsutveckling inom undervisningsområdet bygger på en ömsesidig och långsiktig dialog mellan erfarenhetsgrundad och teoretiskt grundad kunskap.
Sammantaget ger Utmärk undervisning en översiktskarta som rektorer, lärare, lärarstudenter, utbildningspolitiker och en intresserad allmänhet kan navigera i.

Utmärkt undervisning : Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning Läs mer »