Lligo Matson

Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension

Lärarens handbok 

Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument:

•  Skollagen (2010:800)
•  Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2016)
•  Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (2017), som omfattar grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
•  Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11 (2017)

Några av Sveriges främsta skolforskare och experter inom respektive område introducerar dokumenten och sätter in dem i historiska, nutida och framtida sammanhang.